Regulamin


REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKINGU STRZEŻONEGO

 

 

 

I. ZASADY OGÓLNE

§ 1

1.Regulamin parkingu określa szczególne warunki korzystania z miejsc postojowych na parkingu zarządzanym przez :Agencja Ochrony – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „VOTUM” Lech Bączkowski 85-119 Bydgoszcz ul. Nowa 21 NIP. 554-100-78-84, zwanym dalej „VOTUM”.

2. Każdy wjeżdżający na teren Parkingu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego „Regulaminu”i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.

3. Parking jest czynny 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu.

4. Parking jest parkingiem strzeżonym płatnym.

5.Wysokość opłat za parkowanie określa  obowiązujący cennik umiejscowiony na budce przy wyjeździe z Parkingu.będący integralną częścią umowy.

§ 2

1.Przedmiotem umowy jest najem miejsca parkingowego. W ramach zawartej umowy VOTUM odpowiada za samochód oraz elementy stanowiące jego wyposażenie fabryczne.

2.VOTUM nie odpowiada za rzeczy pozostawione    wewnątrz   pojazdu   w   przypadku   nie powiadomienia obsługi parkingu o tym fakcie i braku pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody wyrażonej przez Kierownika Parkingu na pozostawienie tych rzeczy w pojeździe.

3.   Odpowiedzialność  VOTUM za  szkodę  na  zasadzie  art.  849  k.c.  ogranicza  się  do  sytuacji,  gdy widoczne będą ślady włamania do pojazdu.

§ 3

1.     Wjeżdżając na teren Parkingu należy obowiązkowo:

a)   zawrzeć umowę  z VOTUM poprzez pobranie od pracownika  kwitu  parkingowego.

Kwitu parkingowego nie wolno zostawiać w pojeździe ani udostępniać osobom trzecim.

b)   zachować kwit parkingowy do czasu wyjazdu z terenu Parkingu.

2.   Przed pozostawieniem pojazdu na Parkingu Kierujący, ma obowiązek okazać obsłudze parkingu pojazd i jego zabezpieczenia oraz dowód rejestracyjny i zgłosić:

a)   wszystkie   uszkodzenia   pojazdu,   jak   również   braki   w   jego   wyposażeniu   i   osprzęcie zewnętrznym w tym ewentualne wady urządzeń zabezpieczających,

b)   dodatkowe wyposażenie zewnętrzne.

3.   Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie Parkingu, Kierujący zobowiązany jest:

a)   zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością nie większą niż 15 km/h,

b)   stosować  się  do  przepisów  Prawa  o  ruchu  drogowym  (Ustawa  z  dnia  20  czerwca  1997r. Dz.U.Nr.98 poz.602 z późn. zm.),

c)     podporządkować   się   poleceniom   obsługi   Parkingu,   oraz   służb   odpowiedzialnych   za bezpieczeństwo.

4.   Wszelkie  uszkodzenia  pojazdów podczas  manewrowania  należy natychmiast  zgłaszać  obsłudze Parkingu .

5.   Kierujący  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  wszelkie  szkody  wyrządzone  osobom  trzecim zarówno prze niego jak i osoby mu towarzyszące, bądź przez niego upoważnione do kierowania pojazdem.

6.     Kierujący pojazdem jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o zaistnieniu szkody w pojeździe, nie później jednak niż przed opuszczeniem parkingu.

7.   Kierujący zobowiązany jest zamknąć pojazd (zamknąć szczelnie wszelkie okna i inne otwory co najmniej   na   zamknięcia   fabryczne)   oraz   uruchomić   wszelkie   zainstalowane   w   pojeździe urządzenia zabezpieczające,

8.   Kierujący  pojazdem  zobowiązany  jest  zabezpieczyć   z  należytą  starannością  poza  pojazdem dowód  rejestracyjny  pojazdu  oraz  wszelkie  kluczyki  chipy,  karty  magnetyczne  itp.  służące  do uruchomienia    pojazdu    lub    otwarcia    pojazdu    lub    otwarcia    bądź    wyłączenia    urządzeń zabezpieczających.

9.   Posłużenie   się   przez   osobę   nieuprawnioną   skradzionymi   kluczykami   bądź   dokumentami kluczykami,  chipami,    kartami    magnetycznymi  zwalnia  VOTUM    od     odpowiedzialności odszkodowawczej.

§ 4

Nie  zastosowanie  przez  kierującego  pojazdem  któregokolwiek  z  zapisów  §  3  zwalnia  VOTUM  od odpowiedzialności odszkodowawczej.

§ 5

1.   Wyjeżdżając z parkingu Kierujący obowiązany jest zatrzymać się przy obsłudze Parkingu, okazać dokumenty  pozwalające  na  wyjechanie  pojazdem  tj.  kwit  parkingowy  jak  również  na  żądanie dowód rejestracyjny, dowód osobisty lub prawo jazdy oraz uiścić opłatę za parkowanie.

2. VOTUM uznaje Kierującego przedkładającego kwit parkingowy za upoważnionego do kierowania pojazdem i wyjazdu nim z Parkingu.

3.   W  przypadku  zgubienia  kwitu  parkingowego  pojazd  może  wyjechać  z  Parkingu  wyłącznie  po stwierdzeniu  tożsamości  danych  poprzez  okazanie  przez  kierującego  pracownikowi  Parkingu dowodu   rejestracyjnego   pojazdu,   dowodu   osobistego   lub   prawa   jazdy   oraz   uiszczeniu zryczałtowanej opłaty w wysokości 200 zł.

4.   W przypadku odmowy wylegitymowania  się  przez kierującego  bądź  braku tożsamości  danych, pracownik Parkingu  niezwłocznie zawiadomi Policję.

§ 6

1.   W przypadku zgubienia  kluczyków bądź zamknięcia  ich  wewnątrz pojazdu, próby dostania się do  wnętrza  samochodu  mogą  być  podjęte  przez  klienta  po  stwierdzeniu  tożsamości  danych poprzez  okazanie  przez  kierującego  pracownikowi  Parkingu  dowodu  rejestracyjnego  pojazdu, dowodu osobistego lub prawa jazdy.

2.     Wszelkie czynności zmierzające do otwarcia pojazdu klient podejmuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność za szkody z tym związane.

3.   W przypadku odmowy wylegitymowania  się  przez kierującego  bądź  braku tożsamości  danych, pracownik Parkingu  niezwłocznie zawiadomi Policję.

§ 7

1.     Kierującym w stanie widocznej nietrzezwości obsługa  może  odmówić  przyjęcia  na  Parking  lub  wydania  z  Parkingu pojazdu.

2.   Na  terenie  Parkingu  obowiązuje  całkowity  zakaz  spożywania  alkoholu  

§ 8

Zgodnie z art. 461 k.c. VOTUM może zatrzymać pojazd aż do chwili zaspokojenia lub zabezpieczenia przysługujących mu roszczeń względem klienta parkingu.

§ 9

Obowiązuje  bezwzględny  zakaz  wjazdu  na  Parking  pojazdów  przewożących  wszelkiego  rodzaju materiały niebezpieczne.

 

§ 10

VOTUM nie odpowiada:

a)    za szkody wyrządzone bez wyłącznej winy VOTUM;

b)   za szkody powstałe mimo sprawowania dozoru pojazdu z należytą starannością;

c)   za szkody wyrządzone przez osoby trzecie, nie będące pracownikami VOTUM;

d)   za  szkody  do  powstania  których  przyczyniło  się  zachowanie  kierowcy  pojazdu  bądź  osób,

które razem z kierowcą wjechały czy też weszły na parking;

e)   za   szkody   związane   z   kierowaniem   pojazdem   na   terenie   parkingu   bez   przestrzegania przepisów Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.  (Dz.U. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.) i zachowania należytej ostrożności;

f)     za  szkody  spowodowane  działaniem  siły  wyższej  (tj.  zdarzenie  zewnętrzne,  niemożliwe  do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia).

g)   za  szkody  podlegające  ochronie  ubezpieczeniowej  z  tytułu  obowiązkowego  ubezpieczenia odpowiedzialności  cywilnej  posiadaczy  pojazdów  mechanicznych,  za  szkody  powstałe  w związku z ruchem tych pojazdów.

h)    za szkody w przypadku zgubienia bądź udostępnienia osobie trzeciej dokumentów pojazdu bądź   kluczyków   i   urządzeń   służących   do   otwarcia   pojazdu   lub   wyłączenia   urządzeń zabezpieczających pojazd

§ 11

1.     Pojazd może pozostawać na parkingu wyłącznie celem jego parkowania.

2.   Bez zgody kierownika parkingu zabrania się:

a)    prowadzenia wszelkiej działalności handlowej

b)    dokonywania napraw pojazdów, ich mycia i.t.p.

 

§ 12

1.     Roszczenia   dotyczące   szkód   powstałych   na   Parkingu   należy   kierować   bezpośrednio   do Ubezpieczyciela parkingu

2.     Wszelkie dane Ubezpieczyciela  niezbędne  do zgłoszenia  szkody można uzyskać od Kierownika Parkingu.

3.     Skargi i wnioski związane z korzystaniem z parkingu należy zgłaszać pisemnie

 

II. ZASADY  DOTYCZĄCE  KLIENTÓW  POSIADAJĄCYCH  ABONAMENT  NA  PARKOWANIE  NA  PARKINGU.

§ 13

1.   Klientów posiadających abonament na parkowanie pojazdu obowiązują zasady ogólne wskazane powyżej, a także zasady niniejszego działu.

2.   Klient posiadający abonament zawiera umowę z chwilą obioru karty abonametowej, bądź z chwilą wjazdu na parking.

§ 14

1.   W  celu  uzyskania  abonamentu  na  parkowanie  należy  złożyć  stosowny  wniosek u Kierownika Parkingu.

2.     Decyzję o przyznaniu abonamentu wydaje kierownik parkingu biorąc pod uwagę liczbę wolnych miejsc parkingowych.

§ 15

Abonament należy wykupić przed wjazdem na parking.

§ 16

1.   Klient zawierając umowę abonamentową otrzymuje kartę abonamentowa uprawniającą do wjazdu na parking pojazdem z grupy objętej abonamentem (tj. motocykl, auto osobowe, bus, autobus).

2.     Jedna karta abonamentowa uprawnia w danym momencie do postoju tylko jednego pojazdu na ktury została zawarta umowa najmu.

3.     Karty abonamentowej nie można pozostawiać w pojeździe na parkingu.

4.     Karta abonamentowa podlega zwrotowi z chwilą rozwiązania umowy abonamentowej.

§ 17

1.     Klient,   za  dodatkową  opłatą  może  otrzymać   miesięczny   wydruk  wszystkich   wjazdów      i wyjazdów na parking związanych z danym abonamentem.

2.   Wydruk dostarczony będzie wraz z fakturą.

§ 18

1.   Abonament ryczałtowy wykupiony na  dany okres, obowiązuje do końca okresu.

2.   Po przekroczeniu  terminu,  w którym obowiązuje abonament, należność z tytułu postoju zostaje automatycznie naliczana zgodnie z obowiązującym cennikiem.

§ 19

Zmiana danych abonamentowych jak i rezygnacje z abonamentu wymagają formy pisemnej z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec danego miesiąca kalendazowego.

§ 20

Rodzaje abonamentów aktualnie obowiązujących oraz ich cena, dostępne są u Kierownika Parkingu.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2010 roku.